WEŹ UDZIAŁ

UWAGA! W loterii nie są honorowane przesyłki nadane przez pośredników, w tym m.in. brokerów.

NAGRODY


Aby wziąć udział w loterii

Nadaj przesyłkę kurierską usługą Pocztex w placówce Poczty Polskiej lub na www.pocztex.pl i zachowaj oryginał potwierdzenia nadania

Zarejestruj numer etykiety nadawczej TUTAJ i od razu dowiedz się, czy wygrałeś nagrodę natychmiastową

Na koniec, ze wszystkich zgłoszeń w loterii losujemy 3 wakacyjne karty przedpłacone o wartości 3500 zł każda

REGULAMIN

Okres nadawania przesyłek i przyjmowania zgłoszeń: 11.07 - 14.08.2022 r.

Zwycięskie momenty w zakresie nagród natychmiastowych padają w godzinach od 06:00 do 23:59.
Loteria promocyjna dla konsumentów (klientów indywidualnych) powyżej 18 lat.

FORMULARZ

Błędny format numeru etykiety nadawczej
Wprowadź imię
Błędny format numeru telefonu
Wprowadź poprawny adres e-mail
Wprowadź ponownie ten sam adres e-mail
Wprowadź poprawną datę zakupu
Wybierz województwo
Zaznacz to pole, jeśli chcesz kontynuować

*Pola obowiązkowe

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”)
1. Administratorem danych osobowych w odniesieniu do Uczestników loterii promocyjnej przetwarzanych w celach związanych z organizacją Loterii, w tym weryfikacji uprawnienia uczestnika do przystąpienia do udziału w loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria Pocztex” (dalej: „Loteria”) jest: Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000334972, NIP 5250007313, REGON 01068496000000, e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl (dalej: „Poczta Polska”). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest realizacja Loterii służącej promowaniu usług świadczonych przez Administratora. Poczta Polska powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Loterią Organizatorowi (Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa), który przetwarza dane osobowe w powyższym celu.
2. Administratorem danych w osobowych Uczestników Loterii przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników jest Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu ma miejsce na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów 18 w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 20).
3. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Pocztę Polską danych lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: inspektorodo@poczta-polska.pl.
4. Z Organizatorem można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych za pomocą następujących danych kontaktowych: adres e-mail: dane@uniqueone.pl lub listowanie na adres: Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa.
5. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych, żądania ich poprawiania, sprostowania, w sytuacji w której są nieprawidłowe, ograniczenia przetwarzania w ustawowo wymienionych przypadkach. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania usunięcia jej danych osobowych (w szczególności gdy ich uzyskanie nastąpiło na podstawie zgody), z zastrzeżeniem gdy zgodnie z przepisami nie ma ono zastosowania. Podmiotowi danych przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Jeśli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje prawo do jej wycofania - przy czym odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi IT, prawne, księgowe, dla Administratora. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
7. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Loterii lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Loterii lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.
8. Administratorzy danych w Loterii zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
10. Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym Laureatów Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Loterią lub do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Loterii lub wymaganego prawem okresu przechowywania dokumentacji przez Administratora. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.
11. Pełna treść obowiązku informacyjnego, zawierająca również informacje o administratorze i sposobie przetwarzania danych osobowych Laureatów i Zwycięzców Loterii, znajduje się w § 10 Regulaminu Loterii.

Proszę czekać...

UWAGA! W loterii nie są honorowane przesyłki nadane przez pośredników, w tym m.in. brokerów.

Zwycięskie momenty w zakresie nagród natychmiastowych padają w godzinach od 06:00 do 23:59.

ZWYCIĘZCY NAGRÓD GŁÓWNYCH

Informacja dotycząca Zwycięzców nagród głównych pojawi się po ukończeniu procesu weryfikacji.

KONTAKT

Wprowadź imię
Wprowadź poprawny adres e-mail
Wpisz treść wiadomości
0 / 1000

*Pola obowiązkowe

Pani/Pana dane kontaktowe przetwarzane są w celu obsługi formularza kontaktowego i udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana przekazanych w związku ze skorzystaniem z formularza kontaktowego jest Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa (dalej: Administrator).
2. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: dane@uniqueone.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w cel obsługi formularza kontaktowego i udzielania odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria Pocztex”.
4. Przetwarzane są następujące kategorie danych: imię, adres e-mail.
5. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (nasz prawnie uzasadniony interes w postaci udzielania odpowiedzi na zadane pytanie oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony w razie zaistnienia roszczeń).
6. Przekazywanie/ udostępnianie danych osobowych innym podmiotom.
• Pani / Pana dane osobowe są przekazywane dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie stroną internetową www.loteriapocztex.pl.
• Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia dotyczących Pani / Pana wybranych informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
7. Administrator nie przekazuje Danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
8. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych w pkt 3 celów i ich przetwarzanie zostanie zaprzestane, po tym jak przestanie istnieć przesłanka uzasadnionego prawnie interesu Administratora.
9. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia (w przypadkach opisanych w przepisach prawa) lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
10. Źródło pozyskania Pani / Pana danych osobowych: formularz kontaktowy.

Proszę czekać...